The Initiative for Amending the Budget System Law

LIGAStanding Conference of the Roma Association of the Citizens (SKRUG) – the League of Roma is submitting the initiative for amending the regulations governing budget planning of the Republic of Serbia, for the purpose of a more efficient realization and implementation of adopted policies, strategies and action plans.

The initiative was sent to the Serbian government, and to all relevant Ministries in the Serbia, as well as to state and international institutions responsible for the implementation of public Roma policies - National Strategy and Action Plans.

HERE you may find complete text of the Initiative for the Supplement to the Law on the Budget System.

 

Studijska poseta delegacije iz Slovačke Srbiji

skrug zapošljavanje 750x354Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma organizovala je sastanak povodom studijske posete delegacije iz Slovačke Srbiji u periodu 19-21.jula 2017, odnosno predstavnika ETP Slovakia – Centre for Sustainable Development, i NVO koja se bavi pitanjima stanovanja i zapošljavanja Roma, u okviru projekta RARE – Promena diskursa, promena praksi – Romi kao ljudski resursi. 

Sadržaj sastanka bio je predstavljanje modela reciklažnih i građevinskih zadruga u Nišu, kao primera dobre prakse zapošljavanja Roma.

Sastanak se organizovao u gradskoj kući u Nišu, između predstavnika grada Niša, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,  SKRUGa, i OCD Centre for Sustainable Development iz Slovačke, i NVOa koja se bave modelima zadruga.

Predstavnici iz Slovačke su: ETP Slovakia – Centre for Sustainable Development, Slávka Mačáková direktorka, saradnici Andrea Hagovska i Miroslav Pollak.

Skrug Liga Roma, OCD Centre for Sustainable Development iz Slovačke, predstavnici grada Niša, NVO kao i Ministarstva rada održali su radni sastanak u okviru projekta “Romi kao ljudski resursi” u kome učestvuje 20 partnerskih organizacija i institucija iz 13 zemalja Dunavskog regiona u partnerstvu sa Mađarskom.

 

 

Održana pres konferencija SKRUG-a


Danas je u Medija centru u Beogradu održana Pres konferencija Stalne konferencije romskih udruženja građana (SKRUG-a) – Lige Roma.

Sadržaj pres konferencije bilo je predstavljanje rezultata razvijene metodologije za monitoring sprovođenja Strategije za socijalno uključivanje Romkinja i Roma 2016-2025, i praćenja sprovođenja mera Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23, u procesu pridruživanja Srbije EU u delu koji se odnosi na položaj Roma.

Razmenjena su iskustava na temu sprovođenja politika prema Romima u Srbiji. 

Na press konferenciji su govorili:

  • dr Goran Bašić, ekspert, Institut društvenih nauka
  • ing. Osman Balić, predsednik SKRUGa

 

skrug 1

skrug 4

 

 

IX godišnja konferencija - zaključci i preporuke

IX godišnja konferencija Stalne konferencije romskih udruženja građana (SKRUGa) – Lige Roma održana je 29-30. Novembra 2016 u Prolom banji. Na konferenciji je učestvovalo 65 učesnika iz romskih nevladinih organizacija iz mreže Lige Roma, članova SKRUG-a, romski koordinatori, predstavnici državnih, međunarodnih institucija i gosti.
 

Liga Roma, asocijacija romskih organizacija civilnog društva, na IX Godišnjoj konferenciji Prolom banji, a na osnovu svojih strateških i programskih dokumenata i na osnovu uvodnih izlaganja, diskusija i predloga i zaključaka učesnika i učesnica tražimo od Vlade Srbije da se u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Zakonom o zaštiti prava nacionalnih manjina, usvojenom Strategijom za socijalno uključivanje Roma I Romkinja u Republici Srbiji od 2016 do 2025 godine i Akcionim planom za poglavlje 23. procesa pridruživanja EU sprovede sledede:

1. Ustanoviti Koordinaciono telo za socijalno uključivanje Roma (KTSUR) sa ciljem koordinacije državnih organa u vezi sa poslovima unapređenja položaja Roma i Romkinja. Ustanovljavanjem ovog tela Vlada RS obezbeđuje komunikaciju i unapređuje saradnju među nosiocima strateških mera; uspostavlja mehanizam sa upravnom odgovornosti za rezultate Strategije i obezbeđuje to da se sprovede Strategijom usvojena obaveza da KTSUR 2018. godine pripremi Studiju izvodljivosti za osnivanje posebnog organa za upravljanje Strategijiom.

2. Razjasniti domaćoj javnosti šta se dešava sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije. Trebalo je usvojiti AP za sprovođenje Strategije za 2017. i 2018. godinu najkasnije do 30. novembra 2016. godine uz transparentno učešde pripadnika romske zajednice i konsultovanje stručne javnosti. Aktivnosti u AP moraju su zasnovane na inkluzivnim principima i donete u skladu sa standardima zaštite ljudskih prava. Pored toga, aktivnosti predviđene AP su planirane tako da omogudavaju kako održivost strateških mera tako i vertikalnu i horizonatlnu povezanost svih nosioca aktivnosti na državnom i na lokalnom nivou. AP se osmišljava holistički i njime se predviđaju aktivnosti u svim strateškim oblastima i svim strateškim ciljevima (opštim i operativnim), osim u slučajevima kada je ostvarivanje operativnog cilja povezano sa ostvarivanjem prethodnih operativnih ciljeva.

3. Obezbediti u državnom budžetu i budžetima JLS posebne, transparentne linije za finasiranje mera socijalnog uključivanja Roma i Romkinja. Budžeti su inkluzivni zasnovani su na ustanovljavanju aktivnosti i razvijanju podrške u lokalnoj zajednici.

4. Obezbediti da JLS, u skladu sa članom 20. tačka 32. Zakona o lokalnoj samoupravi razvije punu odgovornost i kapacitete za sprovođenje Strategije. JLS je mesto u kojem se Strategija sprovodi i u tom smislu JLS, u skladu sa Strategijom, stvara uslove za to: sistematizuje radno mesto “romskog koordinatora” i zapošljava na njemu stručnjaka/stručnjakinju romske nacionalnosti; podstiče i obezbeđuje uslove za rad pedagoških asistenata i zdravstvenih medijatorki, a kada na području JLS živi vedi broj Roma i Romkinja ustanovljava Mobilnu jedinicu za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u čijem radu učestvuju svi nosioci aktivnosti iz Strategijom određenih javnih politika.

5. Afirmativne mere treba da se razvijaju u svim oblastima predviđene Strategijom. Afirmativne mere su legitiman instrument borbe protiv siromaštva i diskriminacije i efikasan način za podsticaj socijalnog uključivanja.

6. Liga Roma de ustanoviti način i metodologiju pradenja rezultata Strategije. U vezi sa ovim koristiti znanja i iskustva profesionalnih i stručnih organizacija i ustanova.

7. Potrebne su obuke donosioca odluka i nosioca mera na državnom i lokalnom nivou. Ostvarivanje Strategije zavisi od punog razumevanja donosioca odluka i nosioca mera kojima se obezbeđuju odgovarajuda znanja i veštine

8. Nužno je aktivno učešde romske zajednice u svim fazama planiranja i ostvarivanja Strategije. OCD koje zastupaju i zagovaraju interese Roma i NSRNM treba da budu aktivni činioci donošenja AP i ostvarivanja strateških mera.

9. Tražimo takodje od Vlade Srbije, da se spreči dalja destabilizacija i politizacija Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u interesu bilo koje političke partije ili nelegitimnog političkog ili finansijskog centra modi. Mora se omogudi njegov transparentan rad I funkcionisanje u skladu sa zakonom a u cilju razvoja kulture Roma u Srbiji.

10. Potrebno je ostvariti partnerstvo organa lokalne samouprave I bududeg koordinacionog tela sa romskim udruženjima gradjana u cilju neposrednijeg I uspešnijeg sprovodjenja državne Strategije za socijalnu integraciju Roma I Romkinja.

11. Liga Roma de inicirati bolje političko organizovanje romske zajednice u cilju efikasnijeg sprovođenja usvojenih politika.

POGLEDAJTE ZAKLJUČKE I PREPORUKE ZA OBLAST KULTURNE POLITIKE

 

Page 1 of 6

Current Topics

Personal review

Publication

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Jug Bogdanova 12/IV/15
+ 381 11 26 21 003

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97